Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
- Tēvreize
- Lūgšanas
- Tautas lūgšana "Dievs, svētī Latviju"
- Dievkalpojumu kārtība
- Apustuļu ticības apliecība
- Nīkajas ticības apliecība
- Laudamus
- Baušļi
- Par Mārtiņu Luteru
- Mārtiņa Lutera Mazais Katehisms
- Mārtiņa Lutera 95 tēzes
- Māc. Jānis Bitāns "Dvēseles spogulis"
- Sprediķi
- Dziesmas
- Stāsta draudzes locekļi
- Garīga satura raksti
- Draudzes locekļu jaunrade
- Zvaigznes diena
- Lieldienas
- Vasarsvētki
- Ziemassvētki
- Baznīcu naktis
- Baznīcas dienas Cēsīs, 2014
- Iesakām izlasīt un apskatīt!
- "Svētdienas Rīts"
- Reformācijai - 500
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 

Agris Sutra

Valstība

Lūkas 17:20 Uz farizeju jautājumu, kad nākšot Dieva valstība, Viņš tiem atbildēja: "Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. 
21 Nevarēs arī sacīt: redzi, še viņa ir vai tur, - jo, redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū." 
22 Bet mācekļiem Viņš sacīja: "Nāks dienas, kad jūs ilgosities redzēt kaut vienu Cilvēka Dēla dienu, bet neredzēsit. 
23 Un, kad jums kāds sacīs: redzi, še, redzi, tur, - neejiet un neskrieniet tam pakaļ. 
24 Jo, kā zibens zibeņodams spīd no vienas debess puses līdz otrai, tāds būs Cilvēka Dēls Savā dienā. 
25 Bet papriekš Viņam daudz jācieš un jātop šās cilts atmestam. 
26 Un, kā tas bija Noas dienās, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās: 
27 ēda, dzēra un precējās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus iznīcināja. 
28 Kā tas bija Lata dienās: ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja; 
29 bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus iznīcināja. 
30 Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls.

 

Jautājums par debesu valstību un viņas augšanu jūdu starpā bija ļoti dzīvs. Tie ir visi lielie praviešu apsolījumi. Šie apsolījumi bija ļoti nopietni, bet arī ārkārtīgi bargi. Un šie apsolījumi vienmēr tika cilāti tad, kad jūdu tauta kaut kā īpaši jutās apgrūtināta un kad tā gaidīja, ka Dieva valstība nākdama un atspīdēdama satrieks tautas mocītājus un pretiniekus, bet pašu jūdu tautu vadīs godībā. Un tādā labā pārliecībā šo jautājumu Jēzum uzdod farizeji: “Kad nāks Dieva valstība?” Jo viņi bija pārliecināti, ka šī Dieva valstība nāks ar tādu spēku un kārtību, kas lietas savedīs pēc taisnības un likuma. Tā kā viņi juta sevi drošus, pildīdami visas likuma prasības, visas bauslības lietas, viņi zināmā mērā gaidīja šo Dieva valstības atnākšanu kā tādu gandarījumu un atalgojumu, kā jaunu, labu lietu sākumu.

Pestītāja atbilde iet pavisam citādā virzienā. Viņš saka: “Debesu valstība nenāk ārēji redzamā veidā.” Un piemetina vēl kādus īpašus vārdu klāt: “Debesu valstība ir jūsu starpā! Dieva valstība ir jūsu starpā!” Kāds pārsteidzošs Pestītāja vārds! Debesu valstības nākšanu viņi gaidīja no ārpuses - ar lielām un brīnišķām zīmēm, arī ar lieliem satricinājumiem, briesmām, bailēm un nelaimi, kas varēja nākt pār visiem un tos pārbaudīt, bet Viņš saka ļoti vienkārši: “Viņa nenāk ārēji nomanāma, bet viņa ir jūsu vidū.” Pestītājs te atsedz kādu īpašu, citādu, dievišķo lietu kārtību. Debesu valstība kaut kādā veidā ir atnākusi un ir mūsu vidū. Un tanī pašā laikā mēs esam gaidītāji, ka viņa reiz nāks savā pilnajā un dievišķajā spēkā, daudzām briesmām un ārējām zīmēm pavadīta. Bet tās sākums ir jau šeit, kad mūsu Kungs un Pestītājs runā ar saviem mācekļiem. Viņi viņam sacīja kādus īpatus vārdus: ”Kungs, rādi mums Tēvu! Rādi mums Dievu! Tu runā par viņu!” Un Jēzus atbildēja: “Kas redz mani, tas redz Tēvu!” Mācekļi kaut ko nebija pamanījuši. Viņi nebija varējuši iedomāt, ka šis viņu Kungs, kas pats padots tik daudz grūtumiem un ciešanām, ka Viņš sevī nes dzīvā, patiesā Dieva attēlu. Mūsu Kungs un Pestītājs, Dieva valstības Kungs un Pestītājs, ir jau ienesis debesu valstību mūsu vidū. Bet mēs kādreiz esam tādi paši kā šie jūdi, kas tvarsta un meklē pēc valstības un tomēr nevaram to saņemt – tā mums it kā izslīd.

Mūsu Kungs un Pestītājs dod mums kādas zīmes, pēc kurām mēs varam debesu valstības klātbūtni jau šeit nojaust, redzēt, tvert un būt arī tās vidū. “Svētīgi ir garā nabagie, jo tie Dievu redzēs.” Viņš ir griezies pie kādiem, kuriem ir uzticēts zināt, saņemt, baudīt Dieva valstību – garā nabagiem. Tiem, kuru gars bija tukšs no daudzajām cilvēcīgajām lietām, darīšanām, rūpēm, daudzajām gudrībām, uzskatu cīņām, strīdiem par patiesību un tās esamību. Tiem, kuru gars bija brīvs no cilvēcīgās – garīgās un laicīgās – kņadas un rosmes, zināmā mērā arī tukšības, kurā cilvēki izdeldē savas gara spējas un iztērē savus dzīvības spēkus – tukšajā jautāšanā, liekajā pārgudrībā, pieņemtajās patiesībās. Kristus vērsās pie tiem, kas sevi ir atvēruši viņa patiesībai un saņem to kā īpašu un dievišķu dāvanu, kas ir lielāka par cilvēka prātu un saprašanu.

“Svētīgi ir taisnības dēļ vajātie! Tiem pieder debesu valstība.” Tiem, kuriem nav vietas šinī pasaulē. Tiem, kas ir kļuvuši lieki, kas ir kļuvuši traucētāji, kas nevar piekrist visam tam jaunajam: progresam, uz priekšu iešanai, taču ne jau krietnumā, bet gan cilvēcīgos maldīgos ieskatos, cilvēcīgos kārdinājumos un cilvēcīgā grēkā. Mēs dzīvojam laikā, kurā atraisās naids pret Kristus vēsti un šīs vēsts nesējiem un turētājiem. Tas atraisās no tiem, kas ir izgudrojuši jaunas ticības, kas ir paši sevi iecēluši par priesteriem un izdomājuši jaunus dievus. Naids ceļas no tiem, kas pasludina jaunu dzīves veidu, un šis jaunais dzīves veids savā izlaidībā, ļaunumā un netiklībā pārsniedz dzīvnieku, kustoņu dzīvi un izraisa naidu pret tiem, kas negrib darboties šīm lietām līdzi. “Svētīgi ir taisnības dēļ vajātie.” Viņi nes sevī Dieva valstību tanī mierā, drošībā un ticības spēkā, kas ir spējīgs stāvēt pretī visam, kas ar varu, spēku un pārgudrību meklē mūs maitāt, pazemot un izpostīt.

Debesu valstība ir jūsu vidū, mīļā draudze. Un cik daudz ir to reižu un vietu, kur mūsu Kunga un Pestītāja vārds un patiesība ir kā dzīva uguns, kas nāk pie mums, iekvēlinādama, palīdzēdama, mīlestībā un žēlsirdībā noliekdamās pie mazākajiem un vājākajiem. Kādreiz pietiek tikai ar kāda cilvēka sastapšanu, kas piestājas pie mūsu nama durvīm, ar mīļu vārdu, ar negaidītu rokas devumu. Kad durvis aizvērušās, mēs zinām debesu valstību – viņa ir stājusies mūsu vidū. Dievs bija sūtījis savu eņģeli. Mēs nepazinām. Viņa tērps to nerādīja, viņa izskats bija pazemīga cilvēka izskats, bet tas, ko viņa vārds vai ko viņa roka mums deva, tas bija kaut kas no Dieva žēlastības mantām un Dieva žēlastības bagātības. Nevis šeit, nevis tur – Dieva valstība ir jūsu vidū. Tā nav vēl tā, kas reiz atspīdēs visā pilnībā un lielajā godībā, kurā nodrebēs zeme un sašķelsies klintis, kur Dievs tas Kungs nāks šķirt, pa labai un pa kreisai rokai likdams tos, kas iemantos šīs valstības vēl neredzamo, Dieva būtības pilno devumu un piepildījumu. Un tiem, kuri sacīs - Kungs, mēs tak neredzējām Tevi ne kailu, ne nabagu, ne cietumā, ne trūkumā. Mēs būtu Tev kalpojuši, ja mēs to būtu redzējuši!”, Viņš sacīs - Es biju jūsu vidū! Es ienācu jūsu vidū kā Dieva valstības vēstnesis un devu jūsu rokās atslēgas uz Dieva valstību, jo, ko jūs bijāt darījuši viņa vārdā pie mazajiem un vismazākajiem, to jūs man, to jūs Dieva valstībai bijāt darījuši. Jums – garā nabagie, jums – pasaules gudrībā un spēkā par pilnu kādreiz neņemtie, jums, kuriem pašiem vairāk nebija kā tikai tas, ko dalīt uz pusēm vai sniegt pretī, - Viņš ir ienācis, lai sagatavotu Dieva valstībai ceļu. Ienācis, lai Viņam, sēžot tronī Dieva valstības godībā, nav jāatmet ar roku visai šai pasaulei viņas grēkā, tumsībā, trūkumos un ļaunumā. Viņš ir ienesis nojautu par debesu valstību, Viņš ir jau viņu šeit nodibinājis.

Dieva valstība nāk pa savu ceļu, pa to ceļu, kur mēs prasām: “Kungs, rādi mums! Rādi mums Dievu!” Viņa mācekļi to prasīja. Viņš bija viņu vidū. Viņš bija ar viņiem kopā. Arī tad vēl viņu acis bija turētas, ka viņi nebija varējuši saskatīt: “Kas redz mani, tas redz Dievu. Kas redz mani, tas redz Dieva valstību. Kas iet vienu soli ar mani, tas jau šeit staigā Dieva valstības ceļu.” Mēs stāvam, kā gaidīdami laiku piepildījumu, kuru nevaram uzminēt, laiku piepildījumu, kad Dievs nāks ar savu beidzamo izšķīrumu, ar beidzamo tiesu pār visām lietām un pār visiem. Laiku piepildījumā Viņš nāks arī pār tiem, kas, Viņu gaidīdami, izsteigušies pretī. Un lai Viņa tiesa mūs nesasniegtu, Viņš ir nācis meklēt un glābt, jau šeit saukt Dieva valstībā un jau šeit iecelt Dieva bērnu kārtā. Nācis šeit, lai tiktu uzklausīts, pieņemts un lai mēs ne tikai šeit, bet arī vēl pāri pār laiku tālumiem būtu lielās Dieva beidzamās piepildāmās godības līdzi mantotāji.

Āmen!


 
 Iesūtīts: 2009.08.05
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »