Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
- Tēvreize
- Lūgšanas
- Tautas lūgšana "Dievs, svētī Latviju"
- Dievkalpojumu kārtība
- Apustuļu ticības apliecība
- Nīkajas ticības apliecība
- Laudamus
- Baušļi
- Par Mārtiņu Luteru
- Mārtiņa Lutera Mazais Katehisms
- Mārtiņa Lutera 95 tēzes
- Māc. Jānis Bitāns "Dvēseles spogulis"
- Sprediķi
- Dziesmas
- Stāsta draudzes locekļi
- Garīga satura raksti
- Draudzes locekļu jaunrade
- Zvaigznes diena
- Lieldienas
- Vasarsvētki
- Ziemassvētki
- Baznīcu naktis
- Baznīcas dienas Cēsīs, 2014
- Iesakām izlasīt un apskatīt!
- "Svētdienas Rīts"
- Reformācijai - 500
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 

Dievkalpojuma kārtība Kristus draudzē

svētdienās 10.00

1. Ievada liturģija.

Liturgs: Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. Draudze: Āmen.

Liturgs: Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk!

Draudze: Un ar tavu garu!

Grēksūdzes dziesma.

Kungs Jēzu, Tavā priekšā es vājš un nabags apzinos, Un sūdzos dziļos sirdēstos, Kungs Jēzu, Tavā priekšā.

Kungs Jēzu, Tavā priekšā es Dieva prātu pārkāpu, Nu nesu grēku parādu, Kungs Jēzu, Tavā priekšā.

Kungs Jēzu, Tavā priekšā Še esmu es, kā tīk tā sod, Bet mieru dvēsele tik rod, Kungs Jēzu, Tavā priekšā.

Grēksūdzes lūgšana: Es nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanas un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man, grēciniekam, žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties.

Draudze: Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies.

Bikts jautājums. Liturgs: Ja nu šī ir patiesa tava grēku sūdzēšana…?

Draudze: Jā.

Absolūcija. Liturgs: Uz tādu tavu grēksūdzi es kā aicināts un iecelts Dieva Vārda kalps tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Introits vai psalms, ko dzied/lasa liturgs vai kantors (vai koris).

Kyrie. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies.

Liturgs: Gods Dievam augstībā!

Draudze: Gods lai ir Dievam augstībā, kas mums tāds žēlīgs rādās. Kad mums nedz šeit, nedz mūžībā, nav kaites vairs nekādas. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, virs zemes miers top sludināts, viss ienaids jau pagalam.

Graduāldziesma

Epistulas lasījums. Draudze sēž.

Lasījuma beigās lektors saka: Tā Kungs vārds.

Draudze: Pateicība Dievam!

Alleluja, Alleluja, Alleluja! Draudze ceļas kājās pievienojas liturgam vai kantoram. Ciešanu laikā lieto tikai pantu bez alleluja.

Evaņģēlija lasījums.

Liturgs: Tas Kungs ar jums!

Draudze: Un ar tavu garu!

Liturgs: Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais....

Draudze: Gods Tev, Kungs!

Lasījuma beigās liturgs saka: Tā Kunga vārds!

Draudze: Slava Tev, Kristu!

Dziesma.

Sprediķis.

Dziesma.

Ticības apliecība: Mēs ticam uz Dievu Tēvu, visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju; un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Mēs ticam uz Svēto Garu, vienu, svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.

Ieraksts -

Aizlūgšanas.

Lielā draudzes lūgšana vai litānija.

Ziņojumi, ko saka mācītājs, draudzes priekšnieks un/vai citi draudzes darbinieki. Draudze sēž.

Aizlūgums par draudzes ziedojumiem. Draudze pieceļas.

Liturgs: Mīlestības dāvanas, kas ir lūgtas draudzes darba vajadzībām, svētī, Dievs, ka tās top lietotas tā, ka celts ir Tavs gods un līdzi celta kristīgā draudze.

Draudze: Āmen.

Liturgs: Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Kristū Jēzū.

3. Svētā Vakarēdiena liturģija.

Dziesma.

Liturgs: Kungs, no tā, kas ir Tavs, mēs Tev pienesam.

Draudze: Pieņem mūs un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ!

Prefācija.

Liturgs: Tas Kungs ar jums.

Liturgs: Kolektas lūgšana. Draudze: Āmen.

2. Dieva vārda liturģija.

Vecās Derības lasījums. Draudze sēž.

Lasījuma beigās lektors saka: Tā Kungs vārds.

Draudze: Pateicība Dievam!

Draudze: Un ar tavu garu.

Liturgs: Paceliet savas sirdis!

Draudze: Mēs tās paceļam uz to Kungu.

Liturgs: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam.

Draudze: Tā ir labi un tā piederas.

Liturgs: Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi...

          ... dziedādami.

Draudze: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! Un debess un zeme, un debess un zeme ir pilna Viņa godības. Ozianna augstībā! Lai slavēts ir, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna augstībā!

Euharistiskā lūgšana.

Liturgs: Gods Tev, Tu debess un zemes Kungs, kas esi... ... ir daļa pie Kristus miesas un asinīm.

Konsekrācija. Liturgs: Mūsu Kungs, Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots... ...pieminēdami.

Liturgs: Ticības noslēpums:

Draudze: Tavu nāvi, ak, Kungs mēs pasludinām un Tavu augšāmcelšanos mēs teicam, līdz Tu atnāksi godībā.

Liturgs: Debesu Tēvs mēs svinam šo mielastu pieminot Tava Dēla ciešanas......par dzīvu upuri Kristū.

Liturgs: Caur Viņu, ar Viņu un Viņā Tev, Dievam visuvarenajam Tēvam svētā Gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.

Draudze: Āmen.

Visi: Mūsu Tēvs debesīs!... ...Āmen.

Liturgs: Tā Kunga miers ar jums visiem!

Draudze: Miers ar tevi.

Draudze dzied: Ak, Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums. Ak, Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums. Ak, Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēkus, dod mums savu mieru.

Komūnija.

Liturgs: Kristus miesa. Komunikants: Āmen.

Liturgs : Kristus asinis. Komunikants: Āmen.

Ieraksts -

4. Noslēguma liturģija.

Liturgs: Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs! Alleluja!

Draudze: Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Alleluja!

Liturgs saka vai dzied noslēguma lūgšanu.

Draudze: Āmen.

Dziesma.

Liturgs: Tas Kungs ar Jums.

Draudze: Un ar tavu garu.

Svētība Liturgs: Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā! Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs! Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru!

Draudze: Āmen.

Liturgs: Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku.

Ieraksts  

 

Fails IZDRUKAI 
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »