Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
- Tēvreize
- Lūgšanas
- Tautas lūgšana "Dievs, svētī Latviju"
- Dievkalpojumu kārtība
- Apustuļu ticības apliecība
- Nīkajas ticības apliecība
- Laudamus
- Baušļi
- Par Mārtiņu Luteru
- Mārtiņa Lutera Mazais Katehisms
- Mārtiņa Lutera 95 tēzes
- Māc. Jānis Bitāns "Dvēseles spogulis"
- Sprediķi
- Dziesmas
- Stāsta draudzes locekļi
- Garīga satura raksti
- Draudzes locekļu jaunrade
- Zvaigznes diena
- Lieldienas
- Vasarsvētki
- Ziemassvētki
- Baznīcu naktis
- Baznīcas dienas Cēsīs, 2014
- Iesakām izlasīt un apskatīt!
- "Svētdienas Rīts"
- Reformācijai - 500
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 

Māc. Jānis Bitāns

Dvēseles spogulis

Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, 
 ar visu savu dvēseli un visu savu prātu! (Mt 22:37)

Tā saucamais "Dvēseles spogulis" tiek lietots sirdsapziņas izmeklēšanā. Tas balstīts sirdsapziņu rosinošos un modinošos jautājumos, kas izriet no Dekaloga un Kalna sprediķa un aktualizē iespējamos nodarījumus pret Dievu, tuvāko un sevi pašu.

"Dvēseles spogulis" var būt noderīgs sevis pārbaudīšanai pirms katra dievkalpojuma, kā arī, gatavojoties uz pirmo grēksūdzi mūžā, vai pār­lasīšanai ik pa laikam.

Grēki pret Dievu

·         Vai neesmu klaji sacēlies pret Dievu, noliedzot Viņu, vainojot vai citā­di vēršoties pret Viņa autoritāti?

·         Vai neaizmirstu par Dievu ikdienas rūpēs?

·         Vai neattālinos no Dieva ar garīgu nolaidību, ilgi neizsūdzētiem grē­kiem?

·         Vai nepamatoti, bez būtiska iemesla neizlaižu svētdienas un svētku dievkalpojumus?

·         Vai nekavēju dievkalpojumus un lūgšanas?

·         Vai pienācīgi sagatavojos dievkalpojumiem, izmeklējot sirdsapziņu, un lūgšanām, liekot norimties sevī pasaulīgai rosmei?

·         Vai labi un bez nolaidības pildu savus kalpošanas pienākumus vai saistības draudzē?

·         Vai neizturos nolaidīgi pret ikdienas lūgšanām (rīta un vakara), izlai­žot tās, noskaitot formāli vai sasteidzot?

·         Vai nepieļauju nolaidību lūgšanā un garīgas lasīšanas laikā?

·         Vai godbijīgi izturos pret Dieva Vārdu, neizrunāju to velti, lieki un nevietā?

·         Vai neļaujos māņticīgām zīmēm ikdienā?

·         Vai nekautrējos Dievu apliecināt ikdienišķās situācijās (galda lūgša­na u. c.)?

·         Vai nekautrējos un speciāli neslēpju savu kristīgo pārliecību aiz bai­lēm vai neērtības, ka kāds varētu to kritizēt vai apsmiet?

·         Vai esmu ar vārdiem un darbiem dievbijības un Kristus liecinieks si­tuācijās, kas to no manis prasa?

·         Vai neciešu no šaubām ticībā?

·         Vai neesmu iekšēji kurnējis un dusmojis uz Dievu?

·         Vai neesmu šaubu, vājuma vai grūtā brīdī pievērsies zīlniekiem, vār­dotājiem, ekstrasensiem un burvjiem u. tml?

·         Vai cienīgi izturos baznīcā, vai neesmu tur piedauzīgā apģērbā, pārlie­ku brīvā izturēšanās manierē, skaļi jeb traucējoši citiem?

·         Vai cienīgi izturos pret svētlietām, krūšu krustu, lūgšanu vietu savā mājā?

·         Vai ar cieņu attiecos pret garīdzniekiem, vai esmu aizlūgšanā par savu garīgo vadītāju (mācītāju)?

·         Vai lūdzu par savu draudzi un esmu atsaucīgs draudzes vajadzībām?

·         Vai neskopojos un savu iespēju robežās ziedoju un dodu Dievam Viņa tiesu?

·         Vai vienmēr cienīgi izrunāju Dieva vārdu, vai nelietoju "svēto" žar­gonu?

·         Vai nepatiesi nezvēru, piesaucot Dievu, Baznīcu, savu kristīgo pārlie­cību?

·         Vai es kā kristietis ar savu rīcību nedodu iemeslu piedauzībai ticības līdzgaitniekiem un neticīgajiem?

·         Vai ar kādu savu rīcību vai vārdiem neveicinu un neatbalstu bezdievī­gu un nesvētu izturēšanos vai darbus?

·         Vai neapslēpju kādus grēkus grēksūdzē, vai nesūdzu tos, mazinot savu vainu?

·         Vai pienācīgi ievēroju gavēni - atturībā un liegumos?

·         Vai izvairos no svētku un izklaides rosības gavēņa laikos?

·         Vai palīdzu un uzmundrinu tos, kas ticībā paguruši?

·         Vai izpildu uzņemtās saistības aizlūgumos par tuvākajiem?

·         Vai atbildīgi izturos pret savu garīgo dzīvi un pieaugšanu ticībā, vai neļaujos reliģiskai rutīnai un pašplūsmai?

·         Vai atrodu īpašu laiku padziļinātai lūgšanai, garīgai lasīšanai un svētapcerei?

·         Vai neaizmirstu, ka Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem?

Grēki pret tuvāko

·         Vai ar atbilstošu cieņu izturos pret saviem vecākiem un ģimenes lo­cekļiem?

·         Vai ar pienācīgām rūpēm gādāju par man uzticētu cilvēku vajadzībām?

·         Vai cieņpilni un ar atbilstošu godu izturos pret tiem, kam manā dzīvē dažādās jomās dota laicīga un garīga autoritāte?

·         Vai nepārsniedzu savas pilnvaras, autoritāti un pārspēku pār mazā­kiem, neietekmīgākiem, vājākiem un citādi subordinētiem cilvēkiem?

·         Vai neciešu no neiejūtības vai cietsirdības?

·         Vai neesmu pacēlis balsi vai roku, sodot pār mēru?

·         Vai tieši vai netieši neesmu apdraudējis kāda dzīvību?

·         Vai neatbalstu abortus, eitanāziju, klonēšanu un citas bioamoralitātes?

·         Vai nealkstu goda, slēpti vai atklāti neizceļu sevi?

·         Vai pienācīgi pildu savas laicīgās saistības un pienākumus pasaulē?

·         Vai manas nolaidības, neuzmanības, slinkuma vai kļūdu dēļ kādam

·         nav jācieš vai jāpanes neērtības?

·         Vai neizturos nevērīgi pret citu sāpēm un grūtumiem, vai apzināti

·         nenovēršos no situācijām, kur nepieciešams mans atbalsts?

·         Vai meklēju izlīgumu ar cilvēkiem, kuru priekšā ir mana vaina, vai

·         meklēju mieru ar tiem, ar kuriem ir nesaskaņas?

·         Vai cenšos lietās un situācijās vispirms meklēt mīlestības attieksmi?

·         Vai neizturos gļēvi un pielaidīgi, kur jāparāda nelokāmība un patiesa

·         principialitāte?

·         Vai neglaimoju?

·         Vai rīkojos korekti darījumos un solījumos, vai apzināti nekavēju, nevilcinu un citādi nelaužu ikdienišķas un īpašas saistības?

·         Vai ar rūpību izturos pret svešu mantu, lietām vai īpašumu?

·         Vai nekrāpju ar uzrēķiniem, vai neizprasti, slēpti vai atklāti nediedelēju?

·         Vai neielaižos apšaubāmos darījumos, negodīgā rīcībā?

·         Vai manā lietošanā nav zagtas lietas, negodīgi iegūtas vērtības vai

·         tml. lietas?

·         Vai nomaksāju parādus tiem, no kā aizņemos? Vai aizdodu un dāvāju žēlastības dāvanas?

·         Vai neizturos kādās reizēs un vietās piedauzīgi, uzmācīgi vai izaicinoši? Vai ar savu izskatu, rīcību vai vārdiem nevedu kādu grēkā? Vai ar saviem vārdiem un sarunām neesmu par kārdināšanu vai krišanu tuvākajam?

·         Vai vairos no divdomībām, rupjībām, liekvārdības un tukšvārdības? Vai nemeloju un nemānos, vai man ir mani lielie un neatkāpīgie mazie meli?

·         Vai nenoklusēju patiesību?

·         Vai neceļu atklātu vai izsmalcinātu viltus liecību?

·         Vai neceļu neslavu tuvākajiem un svešiem?

·         Vai neizplatu baumas un nepārbaudītas ziņas?

·         Vai nelasu svešas ziņas, nepētu svešu cilvēku privātumu?

·         Vai nedzīvoju nenovīdībā un skaudībā pret kādu no tuvākajiem?

·         Vai neiekāroju svešu godu, stāvokli vai mantu?

·         Vai meklēju mieru ar visiem, cik vien tas iespējams?

·         Vai esmu uzticams?

·         Vai cieši glabāju man atklātos noslēpumus?

·         Vai esmu saudzīgs pret visu dzīvo dabu un radību?

·         Vai neaizmirstu, ka tas, kas saka, ka mīl Dievu, bet nemīl tuvāko, ir melis?

Grēki pret sevi

·         Vai neļaujos savām kaislībām un iegribām vairāk nekā Dieva gribai?

·         Vai rūpējos par ticības tikumu izkopšanu savā dvēselē?

·         Vai spēju atšķirt miesas, pasaules un velna vilinājumus iepretī Dieva prātam, gribai un Svēto Rakstu vārdiem?

·         Vai pazīstu savas kaisles un vājības? Vai esmu modrībā par tām?

·         Vai zinu savu dāvanu un Dieva dotas izdošanās? Vai nepaaugstinos ar tām?

·         Vai vairos no lietām, apstākļiem un situācijām, cilvēkiem, kas var pa­zudinoši ietekmēt mani?

·         Vai vienmēr meklēju to, kas var celt manu ticību un stiprināt svētdzīvē?

·         Vai neizpatīku sev un nelutinu sevi?

·         Vai vingrinos sevi aizliegt un uzupurēt?

·         Vai nevairos no sava "krusta"?

·         Vai pacietīgi panesu pārbaudījumus?

·         Vai savā garīgajā dzīvē rudos bez žēlabām un sūdzēšanām?

·         Vai pārvaru savu Es, zemojoties situācijās, kas prasa manu zemoša­nos?

·         Vai pārvaru lepnību, kas neļauj lūgt palīdzību un atbalstu?

·         Vai neļaujos materiālai un garīgai bezrūpībai?

·         Vai nepārspīlēju, nedramatizēju un pārspīlēti neuztraucos par savas dzīves kvalitāti?

·         Vai nedzīvoju izšķērdīgi?

·         Vai neskopojos?

·         Vai neslinkoju?

·         Vai nepārpūlos?

·         Vai sekoju prāta un domu tīrībai?

·         Vai turu savas dvēseles jūtas un miesu tiklībā un šķīstībā?

·         Vai nedzīvoju pašnāvības nodomos?

·         Vai nekalpoju kaitīgiem ieradumiem, psiholoģiskām un fiziskām at­karībām?

·         Vai nedzīvoju izmisuma varā, ka Dievs nevar piedot vai apžēlot?

·         Vai nedzīvoju bezrūpīgā paļāvībā uz Dieva žēlastību?

·         Vai vienmēr atceros, ka esmu Svētā Gara mājoklis?

Pārpublicēts no LELB Baznīcas gadagrāmatas,
2011


   
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »