Sadaļas:Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 

VIENOTĀS PAMATPRASĪBAS
kristībai, iesvētībai un laulībai

Pieņemtas LELB 20. Sinodē 2001. gada 12. jūnijā. Prasības ir normatīvas kopš to pieņemšanas brīža visās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs.
KRISTĪBAI

NORMA. Bērna vecāki un krustvecāki ir kristīti, iesvētīti un salaulāti draudzes locekļi.

MINIMUMS. Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkiem, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzes loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. Ja bērns, kura vecāki nav kristīti, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam jābūt vismaz 7 gadus vecam, ir jābūt abu vecāku piekrišanai, jābūt krustvecākiem. Mācītājiem ir pienākums ar vecākiem aprunāties un censties vest viņus pie ticības.

KONFIRMĀCIJAI  (iesvētībai)

NORMA. Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss (minimums - 20 stundas) un jāpieņem personisks lēmums savu dzīvi pamatot ticībā Dievam.
Iesvētes lekciju kursā jātiek izskaidrotām šādām tēmām:

1. Ticība. Ticības formas. Ticības objekti. Ateisms.

2. Iepazīšanās ar M. Lutera "Mazo katehismu"

3. Apustuļu ticības apliecības izskaidrojums:

a) Dievs. Dievs Tēvs. Trīsvienība. Radīšana. Cilvēks.

b) Dēls. Jēzus Kristus. Grēks. Pestīšana.

c) Svētais Gars. Nāve. Mūžīgā dzīvība.

4. Kristietības atšķirības no reliģijām. Kristietības un senlatviešu mitoloģijas, folkloras attiecības.

5. Iepazīšanās ar baušļiem.

6. Iepazīšanās ar lūgšanu ''Mūsu Tēvs". Lūgšanas jēga. Grēksūdze.

7. Kristīgās konfesijas. Luterisma atšķirības.

8. Baznīcas nozīme un uzbūve. Draudze. Draudzes locekļu tiesības un pienākumi.

9. Bībele. Jaunā un Vecā Derība. Bībeles uzbūve, principi, uztvere.

10. Sakramenti. Kristība. Iesvētes nozīme.

11. Svētais Vakarēdiens.

12. Dievkalpojuma kārtība. Dievkalpojuma uzbūve un loģika. Dziesmu grāmata. (Lai konfirmands augšminēto varētu labāk apgūt, iesvētes lekciju laikā tam ik nedēļu jāapmeklē dievkalpojums.)

13. Konfirmandam jāizlasa Jaunā Derība. Konfirmandam ir jāapliecina sava ticība Dievam.

MINIMUMS. Minēto zināšanu apjomu konfirmands var apgūt patstāvīgā ceļā – izlasot mācītāja norādītas grāmatas un apmeklējot dievkalpojumus. Šādā gadījumā mācītājam vienmēr individuāli jāpārliecinās par konfirmanda zināšanām un izpratni.  

LAULĪBAI

NORMA. Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem draudzes locekļiem. 

MINIMUMS. Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās konfesijas draudzes loceklis.


MIRUŠO IZVADĪŠANA 

Ikvienam kristītajam ir tiesības tikt kristīgi izvadītam. Piederīgo pienākums ir to nodrošināt, griežoties pie draudzes mācītāja, kura uzdevums ir vadīt izvadīšanas dievkalpojumu Baznīcas noteiktajā kārtībā.

 


Skat.  Māc. JĀNIS BIRĢELIS,

MŪSU TICĪBAS PAMATI