Ziemassvētku priekšvakara dievkalpojums 2010. gada 24. decembrī

Dievkalpojuma kārtība

Meld.:J. 11

            Kā būs man Tevi saņemt, Ak, Kungs, pilns godības? Tu nāci grēkus atņemt, Kad grēc’nieks nopūšas. Ak, māci pats un rādi, Kā gribi godājams, Un mūsu priekšā stādi, Kā Tavs gods izteicams.

            Tev Ciāna daudz zaru Uz ceļa kaisīja; Ar dziesmām nākt es varu Pie Tevis, Glābēja. Lai sirds, kas atjaunota, Teic Tevi priecīgi, Lai tā ir mana rota, Tev kalpot ticīgi!

            Es grēkos biju dzimis, Tu mani pestījis; Es pazušanā grimis, Tu mani izglābis Un iecel lielā godā, Dod mantas bagātas, Kas izglābs mani sodā, Un kas ir mūžīgas.

            Nekāda cita griba Nav Tevi spiedusi. Kā svēta mīlestība Nākt uz šo pasauli, Lai viņu visās mokās Un lielā ciešanā Tu ņemtu savās rokās Un savā patvarā.

Ne ienaidnieka vara, Ne viltus nebiedēs. Tas Kungs, kas varens karā, Tos ātri satriekt spēs. Nāc, nāc Tu debess spožums, Nāc, saule mūžīgā, Nāc savu ļaužu drošums, Mūs ievest godībā!

Introits

Meld.:/J. Kaijaks, J. Beiere/

            Ir nakts, kad klusi uzzied svece un tumsas vidū gaisma aust. Ir nakts, kad gribas aizvērt acis, un ticēt, ka būs prieka daudz. Ir nakts, kad gribas aizvērt acis, un ticēt, ka būs prieka daudz.

            Ir nakts, kad nogurušās acīs Kā gruzis iebiris ir sniegs, Kad puķes uzzied logu rūtīs Un mājās ienācis ir prieks. Kad puķes uzzied logu rūtīs Un mājās ienācis ir prieks.

            Ir nakts, kad lielais kļuvis maziņš Un jaundzimušais tapis liels. Ir nakts, kad piedzimis ir ganiņš, Lai pestīts taptu katris viens. Ir nakts, kad piedzimis ir ganiņš, Lai pestīts taptu katris viens.

            Ir nakts, kad debess vaļā vērta, Kad zvaigznes šūpļa dziesmu dzied. Un katrā mazā sirdī sēta Ir gaiša cerība un prieks. Un katrā mazā sirdī sēta Ir gaiša cerība un prieks.

2. psalms

Vecās derības lasījumi: Miha 5:1-4a

Meld.: Meld. pēc J. 14

            Nāc, Tu ļaužu Pestītājs, Ko mums Dievs ir dāvināj’s, Bērns no šķīstas jaunavas, Par ko visi brīnijās.

            Marija apēnota, Sievām augsti teicama; Jo tur Dieva gods atspīd, Kur tas Dieva Dēls pats mīt.

            Viņam pieder Tēva gods; Viņam Tēva spēks ir dots, Kas mūs vājus spēcina, Nākt ikvienam palīgā.

            Dievam Tēvam mūžīgs gods, Tas pats Viņa Dēlam dots; Svētam Garam arīdzan Sakām slav’ un pateikšan’.

Jes. 11:1-4a

Meld.:J. 29; V. 82

            Es skaistu rozīt zinu No sīkas saknītes; Tā rozīte, ko minu, No Jeses cēlusies. Tā plauka dzestrumā, Pie aukstas ziemas saules, Pie pusnakts tumsībā.

            Šo Jeses skaisto rozi, Ko praviets sludina, Mums Māra atnesusi, Tā šķīstā jaunava. Pēc Dieva padoma Viens bērniņš tai ir dzimis Pie pusnakts tumsībā.

            Tu rozīt skaistā, jaukā, Tu puķīt svētākā, Kam gribi ziedēt laukā? Zied’ manā sirsniņā! Kas ticībā Tev’ kopj, Tam sirds no saldas smaržas Un dvēs’le pilna top.

Jes. 9:1-2, 5-6

Meld.:J. 4

            Ak, nāci, nāci Dievs pie mums Un esi mūsu patvērums, Lai apspiestiem šo vēsti pauž, Ka Dieva Dēls pat važas lauž. Kāds prieks! Kāds prieks! Nu Dievs ar mums: Viņš kļuvis mūsu patvērums!

            Ak, nāci Jeses rozes stāds, Un ļaudis brīvus darīt sāc! Iz tumsas dzelmes gaismu sveic, Lai visi Dieva Dēlu teic. Kāds prieks! Kāds prieks! Nu Dievs ar mums: Viņš kļuvis mūsu patvērums!

            Nāc, rīta zvaigznes gaismas stars, Lai sirdīs zied jauns pavasar’s! Lai izklīst šaubas, pārstāj naids; To iespēj Kristus bērns tik maigs. Kāds prieks! Kāds prieks! Nu Dievs ar mums: Viņš kļuvis mūsu patvērums!

Alleluja

Lūkas evaņģēlijs 2:1-7

Meld.: J. 35

            Kas ir šis bērns, kas saldi dus Pie mātes krūts tur kūtī? Vai dzirdi dziedam eņģeļus, Vai brīnumu tu jūti? Viņš, Viņš mums Pestītājs, Ko Dievs šai naktī dāvināj’s. Steidz, steidz Tam slavu teic, Un pielūdz Dieva Dēlu!

            Tad nesiet Viņam dārgāko, vai bagāts, nabags nāciet, Nu uzņemt savā sirdī To, Un gaismā staigāt sāciet! Gods Dievam augstībā! Šis bērns mūs dzīvus darīja. Prieks, prieks nu pasaulē, Kad sveicam Pestītāju!

Lk. 2:8-14

Meld.: J. 40

            Līksmi lai skan: Tas Kungs ir klāt! Lai vārtus veram mēs: Lai katrs, kas vien gaida to, Steidz saņemt viesi ilgoto! Lai debess, zeme dzied, Lai debess, zeme dzied, Lai zeme, Lai debess, lai zeme dzied!

            Līksmi lai skan: nu Valdnieks klāt! Lai dziesma plūst un skan! Un visi, kas vien pasaulē, Lai līksmi dzied un gavilē, Un liek man dziedāt līdz, Un liek man dziedāt līdz, Un liek man, Un liek man, lai dziedu līdz.

            Bēdas lai zūd, lai skumjas klīst! Viss krāšņi zaļo, zeļ, Viņš nāk no pleciem nastas velt Viņš nāk mūs visus saulē celt, Lai senie lāsti klīst, Lai senie lāsti klīst! Lai senie, Lai senie, lai lāsti klīst!

            Līksmi lai skan: tas Kungs ir klāt! Viņš tautām mieru nes, Viņš atver debess avotus Un veldzē visus slāpstošus, Kas Viņu apsveikt steidz, Kas Viņu apsveikt steidz, Kas Viņu, Kas Viņu nu apsveikt steidz!

Lk. 2:15-20

Meld.: J. 44

            Pie Tava šūp’ļa stāvu es, Tu avots pilns ar prieku, Ak Jēzu, saņem, ko sirds nes, To neturi par nieku! Es dodu, ko man iedevi, Šo prātu, sirdi, dvēseli, To saņem labis prātis!

            Kad piedzimis vēl nebiju, Tu man jau biji dzimis, Man’ mīļi izredzēji Tu, Bez Tevis būtu grimis. Pirms es vēl nācis gaišumā, Jau Dievs par mani gādāja, Man savu Dēlu deva.

            Es nāves miegā guldināts, Tu man kā saule leci, Kungs, aptumšots ir viss mans prāts, To gaismai vaļā sedzi. Ak Debess dota saulīte, Dod, ka šī mana dvēsele Tik Tavā gaismā staigā!

            Kad acis Tevi uzskata, Tad sirds man pukst ar prieku, Tā nevar palikt mierīga, Kamēr pie Tevis tieku. Kaut sirds par jūru paliktu Un Tevi uzņemt varētu, Lai mūžam mans Tu būtu!

Magnificat Lk. 1:46-55

Lūgšanas, svētība

Meld.: J. 38

            Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā vēl ir Jāzeps un Marija. Kūtī Dāvida pilsētā Jēzus silītē dus, Jēzus silītē dus.

            Klusa nakts, svēta nakts! Ganiem Dievs novēl pats Dzirdēt eņģeļus slavējam, Tuvu tālu skandinām: Kristus Glābējs ir klāt! Kristus Glābējs ir klāt!

            Klusa nakts, svēta nakts! Dieva Dēls, Tava acs Mirdz mums dievišķā mīlībā. Gods tev! Dvēsele pestīta – Jo Tu dzimis par mums, jo Tu dzimis par mums.

Ziemassvētku vakars

“Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.”

/Jņ. 1:14/Dievkalpojuma audioieraksts