Roberts Feldmanis "Tauta Baznīcas priekšā"Roberts Feldmanis

Tauta Baznīcas priekšā1

1.    Baznīcas eksistences attaisnojums nav vienīgi viņas vēsturiskajā dotībā, bet uzdevumā, kāds tai jāpilda tagadnē. Baznīcas uzdevums nav tikai saglabāt Kristus Evaņģēliju, bet iedzīvināt to tai laikā un tai tautā, kurā tā aicināta darboties. Tādēļ baznīca un tauta ir nešķirami saistītas: baznīca izbeidz būt baznīca, ja no tās aiziet tauta.

2.    Tagadējā situācijā tautas un baznīcas attiecības nav normālas: tauta vēl nav aizgājusi no baznīcas, bet arī vairs nav baznīcā - tauta stāv baznīcas priekšā. Tas ir īslaicīgs pārejas stāvoklis: tauta vai nu aizies no baznīcas, vai ieies tajā. Baznīca pēc šī pārbaudījuma vai nu kļūs stiprāka, vai būs lemta pelnītai bojāejai.

3.    Neatkāpties no savas līdzšinējās nostājas, un tas ir: noraidīt visus tautas pārmetumus baznīcai un ieņemt nosodītājas un prasītājas viedokli pret tautu baznīca var vienīgi tad, ja tās patreizējā nostāja ir nekļūdaina un nevainojama.

4.    Mūsu tautas un baznīcas kopības iziršanā vainojama arī baznīca pati. Tādēļ tā nevar palikt nemainīgā pasīvas līdzšinējās tradīcijas un iekārtas saglabātājas nostājā.

5.    Lai panāktu tautas un baznīcas vienības atjaunošanu, baznīcai jābūt aktīvai novecojošos formu revidētājai un jaunu ierosinājumu devējai.

6.    Mūsu baznīcas vadība ieņēmusi pārsvarā pasīvas atbildētājas, nevis aktīvas rosinātājas nostāju. Šāda nostāja neatbilst baznīcas pašreizējam uzdevumam un netieši veicina baznīcas cieņas mazināšanos tautā.

7.    Jāceļ mācītāju atbildības apziņa. Tas nav panākams ar priekšrakstiem un sodiem, bet vienīgi ar mācītāju brīvprātīgu saslēgšanos uz savstarpējas draudzības un kopējas solidaritātes pamatiem dibinātā kustībā.

8.    Šādas kustības radīšana nav atliekama uz citu vēlāku laiku, jo tieši tagadējais pārkārtojumu un pārmaiņu laiks ir vispiemērotākais jaunu uzskatu tapšanai, bet miera apstākļi izmantojami to iesakņošanai un nostiprināšanai.

9.    Lai novērstu baznīcas vienības sašķelšanu, šī kustība nedrīkst nostāties pret baznīcas vadību, bet tai jādarbojas paralēli pēc luteriskā principa: ecclesiola in ecclesia (baznīca baznīcā).

1 Roberts Feldmanis, „Tauta Baznīcas priekšā” // Dzīvības avoti: teoloģiskie raksti (Rīga: Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2013), 111-112.