KAS JĀZINA, GATAVOJOTIES KRISTĪBĀM, IESVĒTĪBĀM VAI LAULĪBĀM LELB RĪGAS KRISTUS DRAUDZĒ

„Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jņ.6:37)

Dievs mūs visus ir aicinājis būt piederīgiem. Būt piederīgiem savai ģimenei, savam draugu lokam. Tomēr mūsu garīgās slāpes var remdēt vienīgi piederība Dievam un Viņa draudzei. Šī piederība prasa daudz mazāk pienākumu, bet sniedz daudz lielāku drošību, atbalstu un iepriecinājumu. Piederība Dievam dāvā mums mīlošu Tēvu. Piederība kristīgai draudzei sniedz mums brāļus un māsas.

Lēmums uzsākt šo ceļu pretī gaismai – tas ir vienīgais lēmums Tavā dzīvē, par kuru mēs varam droši apgalvot, ka to Tu nekad nenožēlosi.

Sniedzam Tev dažus praktiskus padomus gatavojoties kristībām, iesvētībām vai laulībām mūsu draudzē.

Uzmanību tiem, kas mūs lasījuši agrāk. Ir jaunumi.


Bērna kristības

Lai kristītu bērnu, vismaz vienam no vecākiem vai aizbildņiem ir jābūt kristīgas draudzes loceklim[1]. Aizpildiet kristību anketu, ko var izdrukāt no mājaslapas, kā arī saņemt pie mācītāja vai pie kāda no draudzes padomes locekļiem.

Papildinformācija adresē:

http://www.lelb.lv/lv/?ct=kristibasPieaugušo kristības un/vai  iesvētības

Lai kristītos, jāiziet iesvētes mācība pie draudzes mācītāja un regulāri jāapmeklē dievkalpojumi. Gatavojoties kristībām/iesvētībām, jāaizpilda anketa, ko var izdrukāt no mājaslapas, kā arī saņemt pie mācītāja vai pie kāda no draudzes padomes locekļiem.

Papildinformācija adresē:

http://www.lelb.lv/lv/?ct=iesvetibas

 

Laulības

Lai stātos kristīgā laulībā, jums jābūt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti un reģistrēti draudzē[2]. Izņēmuma gadījumos viens no laulājamiem var būt reģistrēts draudzes loceklis citā Latvijā atzītās tradicionālās kristīgās konfesijas draudzē.

Kurā Baznīcas gada laika posmā laulības nebūtu plānojamas? Laulības luteriskajā Baznīcā parasti nenotur Lielā Gavēņa laikā – no Pelnu Dienas līdz Lieldienām, kā arī Adventa laikā.

Iesniedzamie dokumenti:

Laulību iesvēte

Ja vēlaties iesvētīt savu laulību, jums jābūt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti un reģistrēti draudzē[3]. Izņēmuma gadījumos viens no laulājamiem var būt reģistrēts draudzes loceklis citā Latvijā atzītās tradicionālās kristīgās konfesijas draudzē.

Iesniedzamie dokumenti:

 

Maksājumi

Bērna kristības:

Pieaugušo kristības un/vai  iesvētības:

Laulības:

laulību iesvēte:

Citi maksājumi:

 

Rekvizīti

Kristus draudze

Saņēmējs

LELB Rīgas Kristus draudze

Saņēmēja reģistr. Nr.

9950 0002 837

Saņēmēja banka

AS SEB banka

Kods

UNLALV2X

Konta Nr.

LV40 UNLA 0050 0050 5373 4


  
  


[1] No LELB Satversmes, kas apstiprināta LELB 23. sinodē 2007. gada 5. jūnijā:

1.        LELB loceklis ir kādā no LELB draudzēm kristīta vai LELB uzņemta persona. Kristīts bērns pieder pie draudzes, kurā reģistrēts vismaz viens no viņa vecākiem vai aizbildņiem.

2.        Par draudzes locekli kļūst ar iesvētīšanos draudzē. Draudzes loceklis savu draudzes piederību var mainīt.

3.        Pārejot uz citu LELB draudzi, draudzes loceklis no iepriekšējās draudzes saņem un jaunajā draudzē iesniedz izziņu par draudzes piederību un samaksātu ikgadējo ziedojumu.

4.        Katrs draudzes loceklis var būt reģistrēts vienā LELB draudzē.

5.        Draudzes loceklim vēlams piederēt draudzei, kas atrodas viņa dzīvesvietas tuvumā.

6.        LELB locekļa pienākums ir saskaņā ar LELB pastāvošo kārtību iesvētīties un kļūt par draudzes locekli.

7.        Draudzēs loceklim ir šādi pienākumi: dzīvot Kristu apliecinošu dzīvi, apmeklēt draudzes dievkalpojumus un lietot Svētos Sakramentus, ziedot draudzes darbam, ievērot draudzes kārtību,, izpildīt LELB noteikumus un priekšrakstus, bez svarīga iemesla neatteikties no amata, kurā ievēlēts, šo amatu godīgi izpildīt. Vecāku īpašs uzdevums ir vest pie kristības un kristīgi audzināt savus bērnus.

8.        Draudzes loceklim ir tiesības: vērsties pie draudzes mācītāja savās garīgajās vajadzībās, slimības, trūkuma un nespēka gadījumā saņemt materiālu pabalstu,  ciktāl draudzes līdzekļi to atļauj; piedalīties draudzes sapulcē, vēlēt un tikt ievēlētam LELB amatos, tikt laulātam, kļūt par krustvecāku, tikt kristīgi izvadītam.

9.        Draudzes locekļus, kuri izraisījuši darbības, kas grauj mieru un saticību draudzē, un pēc rakstiska brīdinājuma nav labojušies, ar draudzes mācītāja un attiecīgā iecirkņa prāvesta kopīgu lēmumu var izslēgt no draudzes. Izslēgtie var mēneša laikā lēmumu pārsūdzēt diecēzes bīskapam.

10.     Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu.

[2] Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu.

[3] Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu.