Prof. Dr. theol. Edgars Rumba † 1943. (publicēts 1945. g.) 

Pēc saņemtām ziņām, prof. Dr. theol. Edgars Rumba Padomju Savienībā nošauts. Nelaiķis darbojās kā mācītājs Jelgavā, vēlāk Rīgā, kur bija Akadēmiskās, Zviedru un Kristus draudzes mācītājs. Viņš arī rūpējās par latviešu draudzes dibināšanu Mežaparkā. Bija savākti pirmie līdzekļi baznīcas celšanai, kad izcēlās karš un darbu nevarēja sākt. Arī pati draudze vēl nebija apstiprināta, kad mācītāju un viņa ģimeni 1941. gadā aizveda trimdā. Iemesls tam laikam bija Zviedrijas baznīcas lūgums atļaut viņam pārcelties uz Zviedriju. Bez tam R. bija Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes profesors, kur viņš pasniedza praktiskās teoloģijas priekšmetus. Viņš bija arī Latvijas Baznīcas Virsvaldes prezidija loceklis. Šie vispusīgie darbi norāda uz to, ka nelaiķis piederēja pie mūsu spējīgākiem teologiem. Studējis viņš bija Latvijā un Zviedrijā un bija ieguvis loti pamatīgas zināšanas teoloģijā, kas parādās viņa dziļajos rakstos. Turklāt viņš bija cilvēks ar noteiktu kristīgu pārliecību, kas savu ticību visur un vienmēr aizstāvēja, nelocīdamies ne pret kādām naidīgām varām. Bez mātes valodas un senajām valodām, kuru zināšana prasīja studijas, viņš pārvaldīja vācu, krievu, zviedru, angļu un franču valodas, kas deva viņam iespēju sekot teoloģiskajam darbam pie visām šim tautām. Arī kā garīgs dzejnieks R. ir parādījies. Dziesmu grāmatas pielikumā atrodam vairākus viņa oriģināldzejoļus, kā arī tulkojumus, starp tiem no zviedru valodas „Tu, mazais pulciņ, nebīsties, kad ienaidnieks tev uzmācies" (761) Šo dziesmu zviedru karalis Gustavs Ādolfs dziedājis ar savu karaspēku pirms Licenes kaujas 1632. g. Kā Dieva vārdu sludinātājs un dvēseles kopējs R. bija ļoti iemīļots savas dziļās ticības un sirsnības dēļ. Dievs lika viņam ticību apliecināt ar savu dzīvību, pieskaitīdams viņu lielajai mocekļu saimei, kas nostiprināja kristīgās baznīcas pamatus. Pašos spēka gados viņš ir šķīries no mums, kad mēs no viņa gaidījām vēl plašākus darbus, bet arī tagad ticam, ka viņa darbs un viņa nāve nesis svētību Latvijas baznīcai: "Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu" (Jāņa atkl. gr. 2,10ļ. 

Prāvests

E. Bergs

Publicēts: Latviešu trimdas nometnes "Saule" izdevumā 1945.  gada 20. oktobrī 

Uzklikšķiniet 2 x, lai redzētu palielināti!