Ciešanu laika dievkalpojums, 2012


Dievkalpojuma audioieraksts