Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=agrissprediki2012&fu=read&id=794

Agris Sutra. Sprediķis. Otrie Ziemsvētki. Jņ 1 1-14. 2012. gada 26. decembrī

Mājaslapa
2013.01.07 15:43

Otrie Ziemassvētki

Jes 52:7-12 7   Cik tīkami sadzirdēt kalnos

labas vēsts nesēja soļus –

tas sludina mieru,

tas vēstī labu,

tas sludina glābšanu,

tas saka Ciānai:

tavs Dievs valdīs!

8 Tavu sargu balsis jau skan,

tie visi gavilē –

paši savām acīm tie redz,

ka Kungs atgriežas Ciānā!

9 Lai jums izlaužas gaviles,

Jeruzālemes drupas,

jo Kungs savu tautu mierinājis,

izpircis Jeruzālemi!

10 Kungs atsedzis savu svēto elkoni

visu tautu acu priekšā –

tad visas zemes malas redzēs

mūsu Dieva pestīšanu!

11   Prom, prom – aizejiet no turienes,

nepieskarieties nešķīstam,

aizejiet no turienes, šķīstieties,

kas nesat Kunga traukus!

12 Bet neaizejiet steigšus,

nebēdziet pa galvu, pa kaklu –

jums pa priekšu ies Kungs

un jums nopakaļ – Israēla Dievs!

Ebr 1:1-4,(5-12) 1 Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, 2 bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. 3 Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas. 4 Tā viņš tapis tik daudz augstāks par eņģeļiem, cik augstāku vārdu par tiem ir iemantojis.

Dēls ir augstāks par eņģeļiem

5   Kuram gan no eņģeļiem ir sacīts:

tu esi mans Dēls,

šodien es tevi dzemdināju!

vai: es būšu viņa Tēvs,

un viņš būs mans Dēls.

6 Un, kad Dievs ieved Pirmdzimto pasaulē, viņš saka:

lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz.

7 Par eņģeļiem ir sacīts:

viņš dara savus eņģeļus par vējiem

un savus kalpus par uguns liesmām.

8   Bet par Dēlu:

tavs tronis, Dievs, būs mūžu mūžos,

un taisnības zizlis – tavas Valstības zizlis.

9 Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību,

tādēļ Dievs, tavs Dievs,

tevi ir svaidījis ar līksmības eļļu

vairāk par taviem biedriem.

10   Un vēl:

tu, Kungs, jau iesākumā zemei esi licis pamatu,

un debesis ir tavu roku darbs.

11 Tās zudīs, bet tu paliec vienmēr,

tās visas sadils no vecuma kā drēbes,

12 tu tās satīsi kā apmetni,

kā drēbes tās būs pārmainījušās,

bet tu būsi tas pats,

tavi gadi nebeigsies.

Jņ 1:1-14 1 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. 2 Viņš bija iesākumā pie Dieva. 3 Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. 4 Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. 5 Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. 6   Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 7 Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. 8 Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. 9 Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. 10 Viņš, gaisma, bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. 11 Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. 12 Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, 13 kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. 14 Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības.

Jes52:7-127 Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Ciānai: tavs Dievs ir ķēniņš! 8 Klau! Jau atskan skaļš tavu sargu sauciens, viņi gavilē visi vienā balsī, jo tie redz paši savām acīm, ka Tas Kungs atgriežas Ciānā. 9 Gavilējiet skaļi priekā, jūs visi Jeruzālemes sagrautie mūri! Jo Tas Kungs ir apžēlojies par Savu tautu un to iepriecinājis, Viņš ir atsvabinājis Jeruzālemi! 10 Tas Kungs ir atsedzis Savu svēto elkoni visu tautu acu priekšā, visi zemes gali redzēs mūsu Dieva palīdzību. 11 Izeita, izeita no turienes ārā, neaizskariet nekā nešķīsta! Izeita no viņu - babiloniešu - vidus, šķīstaities, kas jūs nesat Tā Kunga svētuma piederumus! 12 Nedodieties prom baiļu pilnā steigā un nevirzieties uz priekšu, arī strauji bēgot, jo Tas Kungs ies jums pa priekšu, un Israēla Dievs kā sargs arī noslēgs jūsu gājienu.

Ebr1:1-4,(5-12) 1 Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, 2 šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis. 3 Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā; 4 ar to Viņš kļuvis tik daudz varenāks par eņģeļiem, cik daudz pārāku par tiem Viņš mantojis Vārdu. 5 Jo kuram eņģelim gan jebkad Viņš teicis: Mans Dēls Tu esi, šodien Es Tevi esmu dzemdinājis. Un atkal: Es Viņam būšu par Tēvu, un Viņš Man būs par Dēlu. 6 Un, kad Viņš pirmdzimto atkal ieved pasaulē, Viņš saka: un visi Dieva eņģeļi Viņu lai pielūdz. 7 Par eņģeļiem Viņš saka: kas Savus eņģeļus dara par vējiem un Savus sulaiņus par uguns liesmām, - 8 bet par Dēlu: Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir Viņa valdnieka varas zizlis. 9 Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību; tāpēc Dievs, Tavs Dievs ir svaidījis Tevi ar prieka eļļu vairāk par Taviem biedriem. 10 Un: sākumā Tu, Kungs, zemi esi dibinājis, un debesis ir Tavu roku darbs. 11 Tās zudīs, bet Tu paliec; tās visas sadils kā drēbes, 12 un Tu tās satīsi kā uzvalku, un tās pārvērtīsies, bet Tu esi tas pats, un Tavi gadi nebeigsies.

Jņ1:1-141 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. 2 Tas bija iesākumā pie Dieva. 3 Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. 4 Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. 5 Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. 6 Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 7 Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. 8 Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. 9 Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. 10 Viņš bija pasaulē, un pasaule caur Viņu radusies, bet pasaule Viņu nepazina. 11 Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. 12 Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, 13 kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. 14 Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.Sprediķa audioieraksts