Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=agrissprediki2012&fu=read&id=791

Agris Sutra. Sprediķis. Adventa ceturtā svētdiena. Lk 1 39-55. 2012. gada 23. decembrī

Mājaslapa
2013.01.07 15:42

Adventa ceturtā svētdiena

Mih 5:1-4a; Tu, Betlēme Efrātā,

sīkākā no Jūdas saimēm,

no tevis man nāks tas,

kam jākļūst par valdnieku Israēlā!

Viņš cēlies –

no laika iesākuma,

no mūžības dienām.

2 Viņš tos pametīs uz laiku,

līdz dzemdētāja būs dzemdējusi,

tad viņa atlikušie brāļi

atgriezīsies pie Israēla dēliem,

3 viņš nostāsies un ganīs Kunga spēkā,

Kunga, sava Dieva, vārda varenībā –

tad tie dzīvos,

un viņš kļūs varens līdz zemes malām!

4 Un tad būs miers.

Kad Asīrija nāks mūsu zemē un izbradās mūsu pilis,

mēs celsim pret to septiņus ganus,

astoņus ļaužu dižvīrus.

Ebr 10:5-10; 5   Tādēļ, ienākdams pasaulē, Kristus saka:

kaujamos upurus un pienesumus tu neesi gribējis,

bet miesu tu man esi sagatavojis,

6 sadedzināmie upuri un upuri par grēkiem tev nav pa prātam.

7 Tad es sacīju:

redzi, Dievs, esmu atnācis –

par mani ir rakstīts grāmatā –

darīt tavu gribu.

8 Vispirms viņš saka: upurus un dāvanas, sadedzināmos upurus un upurus par grēkiem tu neesi gribējis, nedz tie tev ir pa prātam – tie, kas pēc bauslības pienesti.

9 Un tad viņš sacīja: redzi, es esmu atnācis darīt tavu gribu. – Pirmo viņš atceļ, lai iedibinātu otro.

10 Pēc šīs dievišķās gribas caur Jēzus Kristus miesas upuri mēs esam darīti svēti reizi par visām reizēm.

Lk 1:39-45,(46-55) 38 Tad Marija sacīja: "Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda." Un eņģelis no viņas aizgāja.

Marija apciemo Elizabeti

39 Un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē 40 un, iegājusi Zaharijas namā, sveicināja Elizabeti. 41 Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās salēcās, un Elizabete tika Svētā Gara piepildīta. 42 Un skaļā balsī viņa iesaucās: "Tu svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis! 43 No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? 44 Redzi, tiklīdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu, bērns manās miesās līksmībā salēcās. 45 Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir teicis."

Marijas slavas dziesma Dievam

46   Un Marija sacīja: "Mana dvēsele augstu teic Kungu, 47 un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, 48 jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu. 49 Jo Varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. 50 Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. 51 Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. 52 Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. 53 Izsalkušos viņš piepildījis ar labumiem, un bagātos viņš aizraidījis tukšā. 54 Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu un pieminējis savu žēlsirdību, 55   kā viņš solījis mūsu tēviem, Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem."Sprediķa audioieraksts