Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=sutrasprediki2011&fu=read&id=542

Agris Sutra. Sprediķis. Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 2011. gada 4. septembrī (23:27)

Mājaslapa
2011.09.04 17:20

Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Psalm 149

Slava un gods Dievam 1 Alelujā! Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, Viņa slavu svēto draudzē! 2 Israēls lai priecājas par savu Radītāju, Ciānas bērni lai līksmo par savu ķēniņu. 3 Lai viņi teic Viņa Vārdu ar stabulēm, lai viņi Viņam dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām. 4 Jo Tam Kungam ir labs prāts uz Savu tautu, Viņš bagātīgi apveltī pazemīgos ar Savu svētību. 5 Svētie lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās, 6 viņu mute cildinās Dievu, un viņu rokās lai būtu abās pusēs griezīgs zobens, 7 lai atriebtos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem, 8 lai iekaltu viņu ķēniņus važās un viņu dižciltīgajiem lai apliktu roku un kāju dzelžus, 9 lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts. Tāds gods būs visiem Viņa svētajiem. Alelujā!

Psalm 119:33-40

33 Māci man, Kungs, Tavu likumu ceļus, un es staigāšu pa tiem līdz galam. 34 Apgaismo mani, ka es sargu Tavus baušļus un tos pildu no visas sirds! 35 Vadi mani pa Tavas bauslības ceļiem, jo tā ir mans prieks! 36 Piegriez manu sirdi Tavām liecībām, bet ne mantas kārei! 37 Nogriez manas acis no nīcīgā, piešķir man jaunus spēkus Tavos ceļos! 38 Liec, lai Tavs kalps Tavu bausli stingri atzīst par Tavu vārdu, ka viņš tiešām Tevi bīstas! 39 Pasargi mani no kauna, no kā es visai bīstos, jo Tavas tiesas ir taisnas! 40 Raugi, es ilgojos pēc Tavām pavēlēm, stiprini manu dzīvi ar Tavu taisnību!

Exodus 12:1-14

1 Tad Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu Ēģiptes zemē, sacīdams: 2 "Šis mēnesis lai jums ir pirmais mēnešu vidū, ar šo mēnesi lai jums iesākas gads. 3 Sakiet visai Israēla draudzei: šī mēneša desmitajā dienā lai ikviena nama tēvs ņem vienu jēru, uz katru namu vienu jēru. 4 Un, ja kādam nama rocība par mazu, lai tiktu pie jēra, tad lai viņš ņem kopā ar savu kaimiņu, kas viņa namam tas tuvākais, pēc dvēseļu skaita; pēc tā, ko viens var apēst, būs skaitīt jērus. 5 Nevainojamu jēru, gadu vecu aunēnu jūs ņemiet; vai no avīm, vai no kazām to ņemiet. 6 Un glabājiet tos līdz mēneša četrpadsmitajai dienai; tanī ap vakara laiku visai sapulcētai Israēla draudzei tie jānokauj. 7 Tad paņemiet no šīm asinīm un apziediet abus durvju stabus un palodu namiem, kuros jūs to ēdīsit. 8 Un ēdiet to gaļu tanī naktī, uz uguns ceptu, un ar neraudzētu maizi un rūgtām zālēm to ēdiet. 9 Neēdiet to jēlu vai sutinātu ūdenī, bet tikai ugunī ceptu, galvu, lielus un iekšas. 10 Un neatliciniet neko no tā līdz rītam, bet, kas līdz rītam atlicis, to sadedziniet ugunī. 11 Un šādi jūs to ēdiet: jūsu gurni lai ir apjozti un jūsu kājas apautas sandalēm, jūsu ceļaspieķi lai ir jūsu rokās; un steigšus to ēdiet; tas ir Tā Kunga Pashā. 12 Jo šinī naktī Es apstaigāšu Ēģiptes zemi un nonāvēšu ikvienu pirmdzimušo Ēģiptes zemē kā cilvēkiem, tā lopiem, un pār visiem Ēģiptes dieviem Es spriedīšu tiesu, Es, Tas Kungs. 13 Un asinis lai ir jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat; kur Es redzēšu asinis, Es iešu jums garām, un pār jums nenāks tas sods, kas nomaitā, kad Es sitīšu Ēģiptes zemi. 14 Šī diena lai ir jums piemiņas diena; to svinēt kā svētkus Tam Kungam - tas lai jums ir par mūžīgu likumu uz audžu audzēm.


 Sprediķa audioieraksts