Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
- Kas jāzina?
- Kristības
- Iesvētības
- Laulības
- Mirušo izvadīšana
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 

KAS JĀZINA, GATAVOJOTIES KRISTĪBĀM, IESVĒTĪBĀM VAI LAULĪBĀM LELB RĪGAS KRISTUS DRAUDZĒ

„Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jņ.6:37)

Dievs mūs visus ir aicinājis būt piederīgiem. Būt piederīgiem savai ģimenei, savam draugu lokam. Tomēr mūsu garīgās slāpes var remdēt vienīgi piederība Dievam un Viņa draudzei. Šī piederība prasa daudz mazāk pienākumu, bet sniedz daudz lielāku drošību, atbalstu un iepriecinājumu. Piederība Dievam dāvā mums mīlošu Tēvu. Piederība kristīgai draudzei sniedz mums brāļus un māsas.

Lēmums uzsākt šo ceļu pretī gaismai – tas ir vienīgais lēmums Tavā dzīvē, par kuru mēs varam droši apgalvot, ka to Tu nekad nenožēlosi.

Sniedzam Tev dažus praktiskus padomus gatavojoties kristībām, iesvētībām vai laulībām mūsu draudzē.

Uzmanību tiem, kas mūs lasījuši agrāk. Ir jaunumi.


Bērna kristības

Lai kristītu bērnu, vismaz vienam no vecākiem vai aizbildņiem ir jābūt kristīgas draudzes loceklim[1]. Aizpildiet kristību anketu, ko var izdrukāt no mājaslapas, kā arī saņemt pie mācītāja vai pie kāda no draudzes padomes locekļiem.

Papildinformācija adresē:

http://www.lelb.lv/lv/?ct=kristibasPieaugušo kristības un/vai  iesvētības

Lai kristītos, jāiziet iesvētes mācība pie draudzes mācītāja un regulāri jāapmeklē dievkalpojumi. Gatavojoties kristībām/iesvētībām, jāaizpilda anketa, ko var izdrukāt no mājaslapas, kā arī saņemt pie mācītāja vai pie kāda no draudzes padomes locekļiem.

Papildinformācija adresē:

http://www.lelb.lv/lv/?ct=iesvetibas

 

Laulības

Lai stātos kristīgā laulībā, jums jābūt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti un reģistrēti draudzē[2]. Izņēmuma gadījumos viens no laulājamiem var būt reģistrēts draudzes loceklis citā Latvijā atzītās tradicionālās kristīgās konfesijas draudzē.

Kurā Baznīcas gada laika posmā laulības nebūtu plānojamas? Laulības luteriskajā Baznīcā parasti nenotur Lielā Gavēņa laikā – no Pelnu Dienas līdz Lieldienām, kā arī Adventa laikā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums;
 • pasu kopijas (uzrādot oriģinālus!).

Laulību iesvēte

Ja vēlaties iesvētīt savu laulību, jums jābūt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti un reģistrēti draudzē[3]. Izņēmuma gadījumos viens no laulājamiem var būt reģistrēts draudzes loceklis citā Latvijā atzītās tradicionālās kristīgās konfesijas draudzē.

Iesniedzamie dokumenti:

 •    iesniegums;
 •    laulību apliecības kopija;
 •    personu apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Maksājumi

Bērna kristības:

 • Ja esat ar mācītāju vienojušies par individuālu kristību laiku (ārpus draudzes dievkalpojuma laika), tad draudzes kasē jāiemaksā 30 € par telpu izmantošanu (skat. Rekvizīti, Kristus draudze).

Pieaugušo kristības un/vai  iesvētības:

 • Ja esat ar mācītāju vienojušies par individuālu kristību laiku (ārpus draudzes dievkalpojuma laika), tad draudzes kasē jāiemaksā 30 € par telpu izmantošanu (skat. Rekvizīti, Kristus draudze);
 • Jābūt samaksātam draudzes locekļa gada maksājumam. Strādājošiem cilvēkiem tas ir 30 €, pensionāriem - 7 €, bērna kopšanas atvaļinājuma laikā - 7 €, bezdarbniekiem - 4 €, Neredzīgo pansionāta draudzes locekļiem - 1 €.

Laulības:

 • Maksa par baznīcas telpu izmantošanu (elektrība, sveces, uzkopšana, u. c.) ir 30 €. Naudu var iemaksāt bankā Kristus draudzes kontā (skat. Rekvizīti, Kristus draudze) vai draudzes kasierei pret kvīti (kvīti pievienot iesniedzamajiem dokumentiem!).

laulību iesvēte:

 • Maksa par baznīcas telpu izmantošanu (elektrība, sveces, uzkopšana, u. c.) ir 30 €. Naudu var iemaksāt bankā Kristus draudzes kontā (skat. Rekvizīti, Kristus draudze) vai draudzes kasierei pret kvīti (kvīti pievienot iesniedzamajiem dokumentiem!).

Citi maksājumi:

 • Honorārs mācītājam – pēc vienošanās.

 

Rekvizīti

Kristus draudze

Saņēmējs

LELB Rīgas Kristus draudze

Saņēmēja reģistr. Nr.

9950 0002 837

Saņēmēja banka

AS SEB banka

Kods

UNLALV2X

Konta Nr.

LV40 UNLA 0050 0050 5373 4


  
  


[1] No LELB Satversmes, kas apstiprināta LELB 23. sinodē 2007. gada 5. jūnijā:

1.        LELB loceklis ir kādā no LELB draudzēm kristīta vai LELB uzņemta persona. Kristīts bērns pieder pie draudzes, kurā reģistrēts vismaz viens no viņa vecākiem vai aizbildņiem.

2.        Par draudzes locekli kļūst ar iesvētīšanos draudzē. Draudzes loceklis savu draudzes piederību var mainīt.

3.        Pārejot uz citu LELB draudzi, draudzes loceklis no iepriekšējās draudzes saņem un jaunajā draudzē iesniedz izziņu par draudzes piederību un samaksātu ikgadējo ziedojumu.

4.        Katrs draudzes loceklis var būt reģistrēts vienā LELB draudzē.

5.        Draudzes loceklim vēlams piederēt draudzei, kas atrodas viņa dzīvesvietas tuvumā.

6.        LELB locekļa pienākums ir saskaņā ar LELB pastāvošo kārtību iesvētīties un kļūt par draudzes locekli.

7.        Draudzēs loceklim ir šādi pienākumi: dzīvot Kristu apliecinošu dzīvi, apmeklēt draudzes dievkalpojumus un lietot Svētos Sakramentus, ziedot draudzes darbam, ievērot draudzes kārtību,, izpildīt LELB noteikumus un priekšrakstus, bez svarīga iemesla neatteikties no amata, kurā ievēlēts, šo amatu godīgi izpildīt. Vecāku īpašs uzdevums ir vest pie kristības un kristīgi audzināt savus bērnus.

8.        Draudzes loceklim ir tiesības: vērsties pie draudzes mācītāja savās garīgajās vajadzībās, slimības, trūkuma un nespēka gadījumā saņemt materiālu pabalstu,  ciktāl draudzes līdzekļi to atļauj; piedalīties draudzes sapulcē, vēlēt un tikt ievēlētam LELB amatos, tikt laulātam, kļūt par krustvecāku, tikt kristīgi izvadītam.

9.        Draudzes locekļus, kuri izraisījuši darbības, kas grauj mieru un saticību draudzē, un pēc rakstiska brīdinājuma nav labojušies, ar draudzes mācītāja un attiecīgā iecirkņa prāvesta kopīgu lēmumu var izslēgt no draudzes. Izslēgtie var mēneša laikā lēmumu pārsūdzēt diecēzes bīskapam.

10.     Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu.

[2] Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu.

[3] Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu.


 

 
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »