Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Bīskapes Jānas Jērumas Grīnbergas sprediķu audioieraksti, 2011, 2012., 2013
- Bīskapes Jānas Jērumas Grīnbergas sprediķu audioieraksti, 2009., 2010.
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Jāna Jēruma-Grīnberga. Sprediķis. Las Proper 8. 6. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 2013. gada 30. jūnijā
Iesūtīts: 2013.06.30 20:32 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Proper 8 Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

1 Ķēn 19:15-16,19-21; 15   Kungs viņam sacīja:"Dodies atpakaļ pa to pašu ceļu cauri tuksnesim, ej uz Damasku un svaidi Hazaēlu par Arāmas ķēniņu, 16   Bet Jehu, Nimšī dēlu, svaidi par Israēla ķēniņu, un Elīšu, Šāfāta dēlu, no Ābel- Mholas, svaidi par pravieti savā vietā. 17 Ja kāds izbēgs no Hazaēla zobena, to nonāvēs Jehus, kas izbēgs no Jehus zobena, to nonāvēs Elīša. 18   Bet es atlicināšu Israēlā septiņus tūkstošus – visus, kuru ceļi nav locījušies Baalam, un visus, kuru mute nav viņu skūpstījusi!"Elīša tiek aicināts 19 Tad viņš no turienes aizgāja un sastapa Elīšu, Šāfāta dēlu, viņš ara. Divpadsmit jūgi vēršu bija tā priekšā, un viņš gāja aiz divpadsmitā. Elija pagāja tam garām un uzsvieda viņam apmetni. 20 Tas atstāja vēršus, skrēja pie Elijas un sacīja: "Ļauj man noskūpstīt tēvu un māti, tad es tev sekošu!" Un viņš sacīja: "Ej vien, vai tad es tev esmu ko prasījis?" 21 Tas gāja atpakaļ, ņēma viena jūga vēršus, nokāva tos, vārīja gaļu uz jūga kokiem un deva ļaudīm, un tie ēda. Tad viņš cēlās un gāja līdzi Elijam un kalpoja viņam.

Gal 5:1,13-25; 1 Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. 2 Redzi, es, Pāvils, jums to saku: ja jūs ļaujat sevi apgraizīt, tad Kristus jums neko nepalīdzēs. 3 Un es vēlreiz apliecinu katram, kas apgraizās, – tāds viņš kļūst par parādnieku, kam jāpilda visa bauslība. 4 Jūs, kas gribat bauslībā tikt attaisnoti, esat šķirti no Kristus, jūs esat atkrituši no žēlastības. 5 Bet mēs garā gaidām uz taisnības cerību, kas ir no ticības. 6 Jo Kristū Jēzū neko neiespēj nedz apgraizīšana, nedz neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas caur mīlestību. 7 Jūs skrējāt labi; kas gan jūs traucēja paklausīt patiesībai? 8 Šī pierunāšana nenāk no tā, kas jūs aicina. 9   Mazumiņš rauga saraudzē visu mīklu. 10 Es esmu pārliecināts par jums mūsu Kungā, ka jūs vairs neprātosiet neko citu, bet jūsu musinātājs saņems sodu. 11 Brāļi, ja es vēl aizvien sludinu apgraizīšanu, tad kādēļ es tieku vajāts? Tad jau krusts vairs nav par piedauzību. 12 Lai tie, kas jūs musina, kropļo sevi!13 Bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai; vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm, bet kalpojiet viens otram mīlestībā. 14   Jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, un proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu! 15 Ja jūs cits citam kožat un viens otru graužat, pielūkojiet, ka cits citu neaprijat! Gara auglis un miesas darbi 16 Bet es jums saku: dzīvojiet Garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. 17   Jo miesa iekāro pretēji Garam, bet Gars – pretēji miesai. Tādēļ ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. 18 Ja Gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. 19 Miesas darbi ir skaidri redzami, tie ir: netiklība, nešķīstība, izlaidība, 20 kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, 21 skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis: tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos. 22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, 23 lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. 24 Tie, kas ir Kristū, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. 25 Ja mēs caur Garu esam dzīvi, tad, Gara vadīti, arī dzīvosim. 26 Nekārosim pēc tukša goda, cits citu izaicinādami un skauzdami.

Lk 9:51-62 51 Kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, viņš droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi, lai dotos turp. 52 Un viņš sūtīja sev pa priekšu vēstnešus. Tie devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavotu viņam naktsmājas. 53 Bet samarieši viņu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzālemi. 54 To redzēdami, mācekļi Jānis un Jēkabs sacīja: "Kungs, vai gribi, lai pavēlam ugunij nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Elija darīja?" 55 Jēzus pagriezies tos apsauca. Tad viņi gāja uz citu ciemu. Par Jēzus sekotājiem (Mt 8:19–22) 57 Tiem ejot pa ceļu, kāds viņam sacīja: "Es sekošu tev, lai kurp tu ietu." 58 Jēzus tam teica: "Lapsām ir alas un debesu putniem ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur galvu nolikt." 59 Un citam viņš teica: "Seko man!" Bet tas sacīja: "Kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu." 60 Bet viņš tam sacīja: "Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību!" 61 Vēl kāds cits sacīja: "Es sekošu tev, Kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no saviem mājiniekiem." 62 Bet Jēzus tam teica: "Neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai."

Evaņģēlija pants Ps104:30 Kad tu sūti savu Garu, tad visi top dzīvi radījumi, un tu atjauno zemes seju.

-----------------------------

Sprediķa audioieraksts

 
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »